كافي شاپ صدف در سال ۱۳۶۹ در تهران خ وليعصر بالا تراز پارك ساعي پاساژ صدفدر ۳۱ مهر افتتاح شد.